fbpx

01.04.2009

Svētdien, 29. martā viesnīcā Alberts notika Eiropas pilsoņu debašu noslēgums – tikšanās ar Eiropas parlamenta deputātiem Inesi Vaideri (Pilsoniskā Savienība), Rihardu Pīku (Tautas Partija), Lieni Liepiņu (Jaunais Laiks) un Georgu Andrejevu (SCP). Pēc šīs tikšanās debatētājus apciemoja arī valsts prezidents Valdis Zatlers.
Deputātiem tika uzdots jautājums, kuras no idejām šķita labas un kuras sliktākas. I.Vaidere par īpaši labām atzina lielāku Eiropas Savienības ieguldījumu izglītībā un zinātnē, ražošanas un uzņēmējdarbības attīstībā un atjaunojamajos enerģijas avotos. Neviena no idejām viņai nelikās slikta, visi priekšlikumi esot bijuši interesanti. Tomēr viņa uzsvēra, ka nodokļu centralizācija ir diskutējama un uzskata, ka labāk ir turēties pie subsidiaritātes principa. Deputāte sagaida arī izteiktāku solidaritātes principu visā Eiropas Savienībā - gan lauksaimniecības, gan sociālajos jautājumos.
Uz jautājumu par lauksaimniecību un kas ar to notiek Latvijā I. Vaidere uzsvēra, ka Eiropas Parlamentam lauksaimniecības jomā ir tikai rekomendējoša loma un valdības ir tās, kas spētu ietekmēt to, lai lauksaimniecības politiku pārskatītu. Mūsu valdība to nav izdarījusi. Lauksaimniecības sfērā jārunā par izkropļotu konkurenci, arī sakarā ar atšķirīgiem tiešajiem maksājumiem dažādās valstīs, un deputāte gaida atbildi no ES Padomes, ko tā gatava darīt, lai šādu situāciju novērstu.

Debašu dalībnieku atzītās idejas:
1. Eiropai Centrālai bankai ir jāpaplašina pilnvaras veikt uzraudzību pār finanšu sektoru visās ES dalībvalstīs (arī tajās dalībvalstīs, kuras vēl nav pievienojušās Eirozonai), lai nodrošinātu finanšu sistēmu stabilitāti visās ES dalībvalstīs. (100% balsu)
2. Eiropas Komisijai ir jāizveido mehānisms, kas realizētu dalībvalstu sociālās sistēmas politikas uzraudzību un nepieciešamības gadījumā sniegt dalībvalstīm saistošas rekomendācijas, lai nodrošinātu virzību uz vienotu ES sociālo sistēmu, proti, sociālie pabalsti, veselības aprūpe, izglītība u. c. (100% balsu)
3. ES jāuzrauga, lai dalībvalstis nodrošina ilgspējīgu izmantošanu ES ieguldītajam finansējumam un tas sniegtu būtisku ietekmi sociālekonomiskajā attīstībā (vismaz 10 gadus). Jānodrošina efektīvi ES fondu sadales un izmantošanas mehānismi: jāpaātrina līdzekļu ieguves process, jāatvieglo finansējuma saņemšanas un izmantošanas procedūras, nodrošinot līdzekļu izmantošanas uzraudzību. ES jāpanāk, lai ar fondu izmantošanu saistītās atbalsta struktūras darbotos efektīvi un ekonomiski. (100% balsu)
4. Lai nodrošinātu ilgspējīgu ekonomiku ES teritorijā, veidot uzņēmējiem labvēlīgu vidi (t.sk. nodokļu politika, kredītpolitika, mērķdotācijas, valsts un pašvaldību pasūtījumi), sekmēt jaunu ražotņu veidošanu un saglabāt ražošanas infrastruktūru. Veidot vienotu ES informācijas datu bāzi par pieprasījumu, piedāvājumu un noieta tirgiem trešajās valstīs un ES iekšējā tirgū. (100% balsu)
5. ES ir jāizveido kopīgs stratēģisko ideju centrs, kurā saplūst zinātnisko izstrādņu pieprasījumi un piedāvājumi, kuru īstenošana tiktu finansēta no ES kopējā zinātnes un pētniecības budžeta. ES ir jāpalielina finansējuma apjoms pētniecībai. Jānodrošina stingra kontrole, lai dalībvalstis ievērotu zinātnei noteikto fiksēto IKP % budžetā. (100% balsu)
6. Eiropas Komisijai ir jāpārskata kopējā lauksaimniecības politika (pievienošanās līguma nosacījumi) attiecībā uz lauksaimniecības atbalsta maksājumu apmēru un jānodrošina vienotu noteikumu piemērošanu visām dalībvalstīm. (100% balsu)
7. ES būtu jāizstrādā kopīgas vadlīnijas un stratēģija visu līmeņu kvalitatīvas izglītības (pirmsskolas, pamata, vidējās, profesionālās, augstākās un mūžizglītības) nodrošināšanai, kas būtu jāpadara saistošas visām dalībvalstīm. Tam jābūt saistītam ar ES kopējo nodarbinātības prognozi 10 gadu laika periodam. ES jānodrošina pietiekošs finansējums izglītības ieguvei, palielinot finansējumu izglītības attīstībai un efektivizējot esošo resursu izmantošanu. (100% balsu)
8. Eiropas Komisijai izveidot stimulēšanas instrumentus – nodokļu sistēmu un finanšu instrumentus energoefektīvu investīciju projektu atbalstam un, lai mazinātu atkarību no ārējiem enerģijas piegādātajiem, attīstīt ES teritorijā iegūstamos atjaunojamos enerģijas avotus. Stimulēt darbu pie inovatīvu enerģijas avotu izstrādes. (96,97% balsu)
9. ES institūcijām ir jāpieņem normatīvie akti ar mērķi noteikt par obligātu progresīvā ienākuma nodokļa ieviešanu visās ES dalībvalstīs, lai mazinātu sociālo nevienlīdzību. (96,88% balsu)
10. Lai nodrošinātu dalībvalstu iekšējo politisko stabilitāti un veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos, dalībvalstu valdībām ir kopīgi jāorganizē tautas referendums par lēmumiem, kas skar kopējo ES nākotni. (93,75% balsu)