fbpx

14.10.2009

Godājamais Buzeka kungs, cienījamā Degutienes kundze, Daudzes kungs, Landsberģa kungs!

Cienījamās dāmas un augsti godātie kungi, kolēģi!

Pirmkārt, vēlos sirsnīgi pateikties konferences rīkotājiem par viņu lielo darbu pasākuma rīkošanā. Ir ļoti svarīgi atcerēties un pieminēt tādus vēstures gaitu izmainošus notikumus kā Molotova-Rībentropa pakta parakstīšana 1939. gada 23. augustā. It kā viens dokuments, divu cilvēku paraksti – un tika izmainīta visas pasaules vēsture, nāvei nolemtas tautas, izcili inteliģences pārstāvji, no pasaules kartes izdzēstas veselas valstis.
Hitlera un Staļina režīmi bija noziedzīgi režīmi, abi noziedzīgi pret cilvēci – to vairākkārt ir atzinis arī Eiropas Parlaments, pieņemot rakstisko deklarāciju par 23. augusta pasludināšanu par Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres dienu, rezolūcijas par Eiropas sirdsapziņu un totalitārismu, par 60. gadadienu kopš Otrā pasaules kara beigām, par Ukrainā 1932. – 1933. gadā mākslīgi izraisītā bada – golodomora – pieminēšanu, u.c. Šajos dokumentos Eiropas Parlaments ir paudis pārliecību, ka ļoti svarīgi ir veicināt izpratni un zināšanas par abu - nacistu un totalitārā komunisma - režīmu noziegumiem.


Mēs esam gandarīti, ka šodien varam būt kopā, pieminot Molotova-Ribentropa paktu kā traģisku pagātnes notikumu. Esam kopā Eiropas Savienībā, kas apvieno lielāko daļu no nacisma un Padomju tipa sociālisma tik daudz cietušo Viduseiropas un Austrumeiropas valstu.
Šajā sakarā esam iecerējuši Jums parādīt fragmentu no filmas „Padomju stāsts”- Eiropas Parlamenta finansēta projekta, kuru atbalstījām un palīdzējām īstenot kopā ar bijušo EP deputātu Kristovski. „Padomju stāsts” ir kā pārrāvums informācijas blokādē, jo tikai līdz ar Baltijas valstu neatkarības iegūšanu un – vēl jo vairāk – ar to iestāšanos ES, bija beidzot iespējams veikt pētījumus par to, kas īstenībā bija Padomju režīms. Jo PSRS laikos mēs to darīt nedrīkstējām, savukārt rietumvalstis pētījumos nebija īpaši ieinteresētas - it kā lai nekaitinātu “krievu lāci”, kurš bija palīdzējis atbrīvot Eiropu no nacisma. Tomēr viens totalitārais režīms nedrīkst tikt pasludināts par mazāk noziedzīgu tikai tādēļ, ka tas ir apturējis otru.
Dokumentālā filma “Padomju Stāsts” ir tapusi, balstoties uz autora Edvīna Šnores vairāk nekā 10 gadus vāktiem materiāliem un plašākai sabiedrībai ļauj iepazīties ar līdz šim vēl neatklātiem faktiem un attēliem kā, piemēram, slepeniem nacistu dokumentiem no Vācijas Ārlietu ministrijas arhīviem. Filmā Kembridžas universitātes vēstures profesors Normans Deiviss, šodien klāt esošā Sorbonnas universitātes profesore Fransuāza Toma, vēsturnieks Džordžs Vatsons, organizācijas „Memorial” pārstāvis Aleksandrs Gurjanovs un citi vēsturnieki, politiķi, kā arī padomju teroru un Gulagu pārdzīvojušie atklāj pārsteidzošo staļinisma un nacisma līdzību un to ciešo sadarbību.
Vēstures izvērtēšana joprojām ir aktuāls jautājums, taču, diemžēl arī mūsdienu Krievijā joprojām tiek likti šķēršļi objektīvai vēstures izpētei, liegta pieeja arhīviem. Eiropa kļūs pilnīgi vienota vien tad, kad gan savā retorikā, gan darbībā atspoguļos kopīgu viedokli par komunisma un nacisma vienlīdz noziedzīgo raksturu un atstāto mantojumu. Tikai ar kopīgu, godīgu attieksmi pret vēsturi mēs varēsim veidot pamatus vienotai, saliedētai Eiropai nākotnē.

Honourable Presidents Mr Buzek, Mr Landsberģis, Madam Degutiene, Mister Daudze,
Dear ladies and gentlemen, colleagues!

I would like to begin by thanking the organizers of this conference for the great work they have done in preparing the event. It is indeed essential to remember and commemorate such history-changing events as the Molotov-Ribbentrop pact, signed on 23 August 1939. Just one document, only two signatures – and yet the course of the world history was changed, whole nations, brilliant minds of intelligence put to death, countries erased from the world map.

The regimes of Hitler and Stalin were criminal to the humanity. The European Parliament itself has recognized this fact on several occasions, namely, by signing the written declaration on the proclamation of 23 August as European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism, as well as adopting multiple resolutions, such as the resolution on European conscience and totalitarianism and the European Parliament resolution of 2008 on the commemoration of the Holodomor in Ukraine. In these documents, the European Parliament acknowledges the need to promote a better understanding and knowledge of the crimes committed by both the Nazi and totalitarian communism regimes.

We are glad to be here today, commemorating together the Molotov-Ribbentrop pact as a tragic event of the past. We are all part of the European Union that unites most of the Central and Eastern European countries that have suffered extensively from the Nazi and Soviet regimes.

On this occasion, we would like to show you a video annotatation of the documentary “Soviet Story”. This film is financed by the European Parliament, which we supported in its realization together with former MEP Kristovskis. The “Soviet Story” marks a breakthrough in the information blockage forced onto us. Only after the Baltic States gained their independence and especially after they joined the EU, could we finally explore the Soviet regime and show, what it truly was. During the USSR times, that kind of information could not be reached. Moreover, the Western European countries – on their part – did not seem particularly interested in doing such a research, so as to not angry the big “Russian bear” that had helped liberate them from the Nazism. However, one totalitarian regime cannot be declared less criminal than the other only because it has stopped it.

The documentary “Soviet Story” is based on materials gathered by its author Edvins Šnore for over 10 years. It introduces the public to some facts and images that had never been shown before, including several secret Nazi documents from the archives of the German Ministry of Foreign Affairs. In the movie, Norman Davies, historian and professor at the Cambridge University, professor of Modern History at Sorbonne - Madame Françoise Thom, who is here today, literary historian George Watson, Alexander Guryanov - member of the “Memorial” organisation, alongside other politicians, historians and survivors of Soviet terror and Gulags reveal the astounding similarities between Nazism and Stalinism regimes and their close cooperation.
The re-evaluation of history remains a question of actuality. It is regrettable, however, that to this day Russia places obstacles on objective examination of history, including denial of access to its archives.

Europe will only become truly united when its actions and rhetoric both reflect a common view on its past, on the equally criminal character of communist and Nazi regimes, and their legacy. It is only through a common and honest attitude towards history that we can shape the ground for a united Europe in the future.

Therefore, without further a due, I invite you to watch a short video annotation to the “Soviet Story” in hope that you will find opportunity to watch the documentary in full length. I will be looking forward to the possibility to screen it in the European Parliament once again.