fbpx

16.09.2009

RUNA EP.

Cienījamā ministres kundze, komisāra kungs, kolēģi!

Baltijas jūras reģiona stratēģijas izveide ir ļoti nozīmīgs Eiropas Parlamenta sasniegums, kurā pirmšķirīga loma ir bijusi Baltijas intergrupas deputātiem. Šī stratēģija, līdzīgi Vidusjūras stratēģijai, kas savulaik izraisīja strauju ekonomisko attīstību dienvidos, kalpos par labu instrumentu Baltijas reģiona un, līdz ar to, arī visas Eiropas Savienības attīstībai.
Runājot par prioritātēm, man vispirms gribētos atzīmēt kopīgas Eiropas Savienības enerģētikas politikas, tai skaitā konkurētspējīga Baltijas enerģijas tirgus izveidi. Tas sevī ietver gan enerģijas piegāžu drošības, gan energoefektivitātes aspektus, gan, protams, arī atjaunojamo enerģijas avotu attīstību. Latvija, Lietuva un Igaunija ir jāintegrē kopējā reģiona enerģētikas tīklā, tai skaitā NORDEL.
Otra prioritāte ir tālāka infrastruktūras attīstība. Ceļi dažās Baltijas jūras reģiona valstīs, ievērojot gan klimatiskos apstākļus, gan arī dažkārt neefektīvo politiku, ir visai sliktā stāvoklī. Tranzītkoridoru, komunikācijas tīklu attīstīšana veicinās uzņēmējdarbību, kā arī radīs jaunas darbavietas.
Lai varētu runāt par efektīvu ekonomisko attīstību un vides aizsardzību, trešā prioritāte ir inovatīva ekonomika, kas nozīmē līdzsvarotu, uz zināšanām balstītu izaugsmi.
Stratēģijas īstenošanai ir nepieciešams papildus finansējums, kurš noteikti jāparedz vismaz nākamajā ES finanšu perspektīvā. Šobrīd jāizmanto gan 5 miljardu programma, gan globalizācijas fonds un citi finanšu instrumenti. Svarīgs ir arī efektīvs stratēģijas īstenošanas un uzraudzības mehānisms. Tam ir jābūt vienkāršam, caurskatāmam un bez liekas birokrātijas. Ir nepieciešami regulāri stratēģijas ieviešanas pārskati un starpposmu ziņojumi. Pirmajam ziņojumam jābūt jau 2010. gadā.
Varu apsveikt Zviedrijas prezidentūras aktīvo lomu šīs stratēģijas īstenošanas uzsākšanā. Atļaujiet izteikt cerību, ka būsim efektīvi un elastīgi konkrētā Rīcības plāna īstenošanā.

Paldies!